செப்டம்பர் இதழில்

அவன் நல்லவன் ஆவதும் தீயவன் ஆவதும்…..?

வரலாற்றுச் சுவடுகளில் ஆசிரியர்கள்: பிளாட்டோவுக்குச் சர்காட் சும், அரிஸ்டாட்டிலுக்குப் பிளாட்டோவும், அலெக்சாண்டருக்கு அரிஸ்டாட்டிலும் கிரேக்க நாட்டில் ஆசிரியர்களாக விளங்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. வாரணாவதம் என்ற இடத்தில் தநுர்வேதம் என்ற யுத்த கலையைத் துரோணாச்சாரியார் கௌரவர் மற்றும் பாண்டவர்களுக்குச் சொல்லித்தரடி வீட்டுமர் ஏற்பாடு செய்தார் என்று பாரதம் கூறுகிறது. மத்திம நாட்டரசன் தடமித்தன் தன் மக்களான விசயன் முதலிய ஐவர்க்கும் ஆசிரியனாக இருந்து போர்க்கலை பயிற்றுமாறு சீவகனை அமர்த்திய செய்தியைச் சீவகசிந்தாமணி தெரிவிக்கும். இராமாதி நால்வருந்தும் வசிட்டன் கரையறியாக் கல்விக் கடலைக் கற்பித்தான் எனக் கம்பர் கூறுவார். கமாலியேல் என்ற புகழ்பெற்ற ஆசிரியரிடம் தாம் கல்வி பயின்றதாகப்

Arumbu September 2017

பவுலடியார் தெரிவிப்பார். இயேசு தமது சீடர்களாலும் (யோவான் 11:8) அவரது பகைவர்களாலும்(யோவான் 8:4) ஆசானே”! என்றுதான் அழைக்கப்பட்டார் சமணரும் பௌத்தரும் துறவு நிலையை மேற்கொண்டவர்கள். அவர்கள் அமர்ந்து தியானம் செய்த இடம் மடப்பள்ளி எனப்பட்டது. அவர்களின் போதனைகளைக் கேட்க மக்கள் அங்கே கூடிவந்தார்கள். சமண, பௌத்த துறவிகள் ம

க்களுக்கு அந்தப் பள்ளிகளில் இருந்தபடியே போதித்தார்கள் தமிழில் பள்ளி கொள்ளுதல் என்றால் துயில் கொள்ளுதல் என்று பொருள். ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும்போது மாணவர்கள் தூங்குவதால், ‘பள்ளி’ என்று பெயர் வந்தது என்று கருதற்க. துறவிகள் அறிதுயில் கொண்ட இடமாகிய பள்ளி என்ற சொல் மருவி,பாடசாலை என்ற பொருளில் நிற்பதாயிற்று. கம்பர் பள்ளியைக் “கலை தெரி கழகம்” என்பர். தேம்பாவணியில் வீரமாமுனிவர் “கல்லூரி” என்றசொல்லைக் கையாளுவார். இவற்றின் அடிப்படையிலேயே இன்று நாம் பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக் கழகம் என்றெல்லாம் வழங்குகிறோம். பழங்காலச் சீனப், பேரரசில் கன்பூசிய சும், இந்திய மௌரியப் பேரரசில். சுhணக்கியரும் ஆசிரியர்களாகத் திகழ்ந்தனர் என்ற செய்தியை வரலாறு பதிவு செய்துள்ளது.